پایگاه دانلود امام علی (ع)

۹۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT بر کاهش خستگی روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس MS تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT بر کاهش خستگی روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس MS تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT بر کاهش خستگی روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس MS تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT بر کاهش خستگی روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس MS تحت word :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر کاهش خستگی روانی زنان مبتلا به اماس بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیشآزمون – پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به ام اس مراجعه کننده به درمانگاه اماس بیمارستان الزهرا اصفهان بودند که بر اساس نمونهگیری در دسترس، 34 نفر از زنان مراجعه کننده به درمانگاه ام اسبیماریستان الزهرا اصفهان که درجه فرسودگی زناشویی آنها از پرسشنامه فرسودگی زناشویی پاینز 1996 CBM بالاتر از چهارشده بود به طور تصادفی در دوگروه 17 نفری جایگزین شدند. سپس درمان شناختی مبتنی بر ذهن اگاهی بر روی گروه آزمایش طی 8 جلسه، هر جلسه 90 دقیقه، انجام گرفت. در این زمان گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. در این پژوهش جهت آزمودن فرضیه از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که درمانشناختی مبتنی بر ذهن اگاهی بر کاهش خستگی روانی موثر است 001 / 0 = P .


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پژوهش کتابخانه ای،باتوجه به محور(مدارس هوشمند) تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پژوهش کتابخانه ای،باتوجه به محور(مدارس هوشمند) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پژوهش کتابخانه ای،باتوجه به محور(مدارس هوشمند) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پژوهش کتابخانه ای،باتوجه به محور(مدارس هوشمند) تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
آموختن و یادگیری از جمله حقوق اساسی هر انسان است،از سوئى این حق اساسی؛اجباری نیست چرا که ماهیت یادگیری ذاتاً برخاسته از نوعی نیاز و انگیزه درونی است و با اجبار منافات دارد.از طرفی یادگیری منحصر به زمان و مکان خاصی نیست و در شرایط جدید آموزشی به شکل مادام العمر آن مطرح است.در این نگرش تمام عرصه زیست فرد اعم از عمومی و خصوصی درس انگیز است و درس آموزی و موقعیت زمانی و مکانی نمی شناسد.مثلاً آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی به عنوان محصولاتی از شیوه مدرن؛حصارهای زمانی و مکانی را می شکند و انقلابی در رها سازی آموزش از محدودیت ها و نقش ها به حساب می آیند.بنابراین روش های نوین آموزش گامی است برای گسترده کردن و تسهیل فرصت های یادگیری در نظام آموزش سنتی،تدریس در زمان،مکان و برنامه درسی معین و مشخص ارائه می شود و همه یادگیرندگان باید بدون استثناء و طبق نظم خاصی در کلاس حضور یابند و در زمان معین امتحان بدهند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه عوامل موثر برمسیریابی جاده جنگلی و پراکنش لغزش و رانش اطراف آن با استفاده ازAHP تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه عوامل موثر برمسیریابی جاده جنگلی و پراکنش لغزش و رانش اطراف آن با استفاده ازAHP تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه عوامل موثر برمسیریابی جاده جنگلی و پراکنش لغزش و رانش اطراف آن با استفاده ازAHP تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه عوامل موثر برمسیریابی جاده جنگلی و پراکنش لغزش و رانش اطراف آن با استفاده ازAHP تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: 15
چکیده:
عملیات راه سازی غیر اصولی جنگل دارای آثار مخرب زیست محیطی است، لذا شناخت دقیق اکوسیستم جنگل جهت کمینه سازی این قبیل صدمات ضروری است. تحقیق حاضر در سری دلاک خیل(استان مازندران) و جهت الویت بندی معیارهای مؤثر مسیریابی بهینه می پردازد. بدین منظور از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، استفاده شد. معیارهایی مانند شیب، جهت ، خاک، تراکم آبراهه، موجودی در هکتار، گونه های حفاظتی و چشم انداز . وزن دهی و مقایسه زوجی معیارها توسط تهیه پرسشنامه (نظرسنجی) از متخصصین علوم جنگل انجام شد. وزن نهایی در نرم افزار Expert Choice نشان داد، الویت بندی معیارها با ضریب ناسازگاری 0/08 به صورت شیب (0/254) > زمین شناسی (0/215) > خاک (0/169) > جهت جغرافیایی (0/104) > تراکم آبراهه (0/074) > موجودی در هکتار (0/076) > گونه های حفاظتی (0/057) > چشم انداز (0/052) است. در مطالعه حاضر یکی از عوامل موثر وقوع پدیده لغزش یعنی حجم بارش در منطقه پژوهش بررسی شد. میزان بارندگی دهه 80 به ترتیب698، 6975، 8185، 960، 8975، 781، 9015، 9005، 605و.8031 میلی متر در سال بدست آمد. نتایج حاصل موید این است که سال1383 بیشترین بارندگی و بیشترین لغزش درسری مذکور در قطعاتی از درون توده و حاشیه جاده جنگلی را داشته ا ست.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر دکالین بر برخی خواص نخ های نیمه آرایش یافته و کشیده شده پلی پروپیلن تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر دکالین بر برخی خواص نخ های نیمه آرایش یافته و کشیده شده پلی پروپیلن تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر دکالین بر برخی خواص نخ های نیمه آرایش یافته و کشیده شده پلی پروپیلن تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر دکالین بر برخی خواص نخ های نیمه آرایش یافته و کشیده شده پلی پروپیلن تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

الیاف پلی پروپیلن اغلب در کارهای صنعتی و آزمایشگاهی تحت تاثیر حلال های مختلف قرار گرفته است. تاثیر حلال ها بر روی الیاف پلی پروپیلن بستگی به خصوصیات حلال مانند: پرامتر حلالیت و ساختمان الیاف نظیر کریستالینیتی، آرایش یافتگی و غیره دارد. هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر حلال بر روی فیلامنت پلی پروپیلن به دو شکل نیمه آرایش یافته و کشیده شده می باشد. ابتدا نخ ها را با متانل جهت برطرف نمودن مواد تکمیلی آن، شستشو داده، سپس با حلال دکالین در دماهای مختلف اتاق (oC28)، oC55، oC 75 و oC 95 عمل شدند. ملاحظه گردید که دکالین در دمای oC 95 پلی پروپیلن را کاملا در خود حل می نماید. با کاهش دمای محلول، پل یپروپیلن مجددا متبلور شده که می توان با صاف کردن محلول، درصد پلی مر حل شده در دمای اتاق را محاسبه نمود. خواص مکانیکی نخ ها اندازه گیری شد و ملاحظه گردید با وجود خروج بیش از 6% مواد، تغییرات چندانی در استحکام و ازدیاد طول نخهای مذکور بوجود نیامد. با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی پویشی از تغییرات چندانی در استحکام و ازدیاد طول نخ های مذکور بوجود نیامد. با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی پویشی از سطوح نمونه ها عکس برداری شد که تغییرات چندانی را نشان نداد. نمونه ای از نخ های مذکور با استفاده از دستگاه گرماسنجی پویشی تفاضلی مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین ضریب شکست مضاعف نمونه توسط میکروسکوپ نور پلاریزه اندازه گیری شد. تغییرات قابل ملاحظه ای در طیف حرارتی و ضریب شکست مضاعف نمونه های نیمه آرایش یافته عمل شده با حلال ایجاد گردید. این تغییرات در اثر تغییر ساختار داخلی الیاف فوق می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از رادیو ایزوتوپ P در بررسی کارایی همزیستی میکوریزی با ژنوتیپ های گندم در شرایط شور تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از رادیو ایزوتوپ P در بررسی کارایی همزیستی میکوریزی با ژنوتیپ های گندم در شرایط شور تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله استفاده از رادیو ایزوتوپ P در بررسی کارایی همزیستی میکوریزی با ژنوتیپ های گندم در شرایط شور تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از رادیو ایزوتوپ P در بررسی کارایی همزیستی میکوریزی با ژنوتیپ های گندم در شرایط شور تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از رادیو ایزوتوپ فسفر – 32 ، میزان جذب این عنصر و کارایی همزیستی سویه های مختلف قارچ میکوریزا با ژنوتیپهای گندم تحت شرایط شور بررسی گردید . بدین منظور دو آزمایش جداگانه در شرایط گلخانه و مزرعه در پژوهشکده تحقیقات کشاورزی ، پزشکی و صنعتی کرج انجام شد. آزمایش گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با 12 تیمار اجرا گردید. میکوریزا در چهار سطح شامل: عدم کاربرد (شاهد) و کاربرد سویه های G.intraradices، G.mosseae،G.etunicatum و گندم در سه سطح شامل: رقم اصلاح شده کویر، رقم بومی روشن و لاین موتانت طبسی T-65-7-1 بود. در آزمایش مزرعه ای تأثیر گونه های مختلف قارچ های میکوریزی در افزایش عملکرد، اجزای عملکرد و جذب عناصر معدنی در سه ژنوتیپ مختلف گندم در شرایط شور و آزمون مزرعه ای در خاک شور (Ec=7/41ds/m) با استفاده از سه گونه قارچ میکوریز آربسکولا ر به نام G.mosseae ،G.etunicatum و G.intraradices و سه ژنوتیپ گندم به نام رقم روشن و رقم کویر و یک لاین موتانت به نام موتانت طبسی به اجرا درآمد. برای آبیاری گیاهان از آب شور با Ec معادل 13/87ds/m استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمایش گلخانه نشان داد که بین سویه های مختلف قارچ میکوریزا از نظر تأثیر بر صفات وزن خشک اندام هوایی، میزان فعالیت ویژه در هر گرم ماده خشک و فعالیت در گیاه اختلاف آماری در سطح 1% معنی دار شد . اثر ارقام گندم در سطح 1% بر روی صفات میزان فعالیت ویژه در هر گرم ماده خشک و فعالیت در گیاه و در سطح 5 % بر روی صفت وزن خشک اندام هوایی دارای اختلاف آماری معنی داری بودند . مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده نشان داد سویه G.etunicatum و لاین موتانت طبسی T-65-7-1 مؤثرترین فاکتورها از نظر تأثیر بر تمامی صفات اندازه گیری شده، بودند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد حقوق و دستمزد تحت word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد حقوق و دستمزد تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد حقوق و دستمزد تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد حقوق و دستمزد تحت word :

به کارکنان براى جبران کارى که در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دست‏مزد پرداخت مى‏شود؛ اما غیر از جبران زحمات و وقت و نیرویى که کارکنان در جهت و براى رسیدن به اهداف سازمان صرف مى‏کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشى نیز داشته باشد؛ یعنى باید براى پرداخت، نظامى طراحى گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه توانایى‏هاى بالقوه آنان باشد.

امروزه این نظریه، در روان‏شناسى مطرح است که از میان نیازهاى متعدد و متنوع انسان، تنها معدودى را مى‏توان با پول ارضا کرد و انگیزه‏هاى غیرمادى بسیارى، چون میل به کسب موفقیت و قدرت و میل به کمال و خودیابى در اعمال و رفتار انسان تأثیر مى‏گذارد. با وجود این، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که هنوز پول از جمله مهم‏ترین انگیزه‏ها است و اگر چه کارکنان سازمان، غیر از حقوق و دست‏مزد، پاداش و مزایاى غیر نقدى بسیارى دریافت مى‏دارند، اما پرداخت‏هاى نقدى هنوز از اهمیت بسیارى برخوردار است و نقش به سزایى در جذب و حفظ نیروها دارد.

تفاوت حقوق و دست‏مزد: منظور از دست‏مزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و منظور از حقوق، پرداخت‏هایى است که ماهانه صورت مى‏گیرد. دست‏مزد متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارمندان است.

– ویژگى‏هاى حقوق و دستمزد :
تعیین میزان حقوق یا دست‏مزدى که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد، از مهم‏ترین جنبه‏هاى مدیریت منابع انسانى است؛ زیرا اولاّ نظام پاداش (که حقوق و دست‏مزد، بخشى از آن را تشکیل مى‏دهد) تأثیر به سزایى در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد. ثانیاً پرداخت به کارکنان، از سنگین‏ترین هزینه‏هایى است که هر سازمان باید براى پیشبرد و تحقق اهداف خود، متحمل شود. بنابراین، نظام حقوق و دست‏مزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاست‏ها و خطمشى‏هاى صحیح باشد، در سلامت اقتصادى سازمان و هم‏چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود در سازمان، نقش مهمى خواهد داشت نظام حقوق و دست‏مزد باید به گونه‏اى طراحى شود که از این ویژگى‏ها برخوردار باشد:
براى امرار معاش کافى باشد و بتواند نیازهاى اولیه کارکنان به خوراک، پوشاک، مسکن و ایمنى را برآورده سازد.ایجاد انگیزه کرده و باعث تشویق کارکنان به هم‏بستگى بهتر شود.
اقتصادى و مؤثر باشد؛ یعنى اولاً با توان مالى سازمان و ثانیاً با توانایى‏ها و مهارت‏هاى کارکنان متناسب باشد، به گونه‏اى که در برابر حقوق و دست‏مزدى که پرداخت مى‏شود، بیش‏ترین بازدهى به دست آید.

سازمان را قادر سازد که با سازمان‏هاى دیگر رقابت کند؛ یعنى این نظام حقوق و دست‏مزد، در مقایسه با نظام حقوق و دست‏مزد سازمان‏هاى مشابه، بهتر یا دست‏کم داراى همان جذابیت‏ها باشد. طبیعى است که این امر، در جذب و حفظ نیروها مؤثر است.منطقى باشد و کارکنان، منطقى بودن آن را بپذیرند.منصفانه و عادلانه باشد؛ یعنى اولاً حقوق یا دست‏مزد، متناسب با تخصص، مهارت، تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود و ثانیاً ضوابط و شرایط براى اعطاى آن یک‏سان باشد. بدیهى است که عادلانه بودن نظام حقوق و دست‏مزد، در مقبولیت و پذیرش آن و نیز در ایجاد رضایت شغلى، مؤثر است.

– مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد:
ویژگى‏هایى که براى یک نظام پرداخت کارآمد ذکر شد، بیان گر این واقعیت است که در طراحى آن، عوامل متنوع بسیارى دخالت دارند که داراى روابط متقابل پیچیده‏اى با یکدیگر هستند. ارزش نسبى کارکنان، سطح حقوق و دست‏مزدهاى رایج در صنعت، نقش اتحادیه‏ها و تشکل‏هاى کارگرى و اوضاع اقتصادى کشور، از جمله عوامل مهمى هستند که باید هنگام طراحى نظام حقوق و دست‏مزد در نظر گرفته شوند. با بررسى این قبیل عوامل، مسؤولان سازمان مى‏توانند نظامى را به وجود آورند که بر اساس آن، حقوق و دست‏مزد هر یک از افراد شاغل در سازمان، معین و پرداخت شود. این کار، طى مراحل ذیل انجام مى‏شود:

1 تجزیه و تحلیل شغل‏:
مشخص مى‏کند که هر شغل، شامل چه وظایفى است و براى انجام آن، چه مهارت‏ها، دانش و توانایى‏هایى لازم است.

2 شرح شغل:
آشکار کننده ماهیت و ویژگى‏هاى شغل است (وظایف، ابزار مورد استفاده در آن، ارتباط با دیگر مشاغل و شرایط کار).

3 ارزش‏یابى شغل:

ضعیف بودن روحیه کارکنان، مشاجره و بحث در محیط کار، خراب کارى و اعتصاب و ترک سازمان مى‏تواند نشانه‏هایى از نارضایتى کارکنان از حقوق یا دست‏مزد باشد. این قبیل مسائل، به ویژه هنگامى شدت گرفته و از کنترل خارج مى‏شود که کارکنان بدانند و یا حتى بر این باور باشند که نظام پرداخت در سازمان منصفانه نیست؛ یعنى پرداخت متناسب با سختى‏ ها و مسؤولیت‏هاى شغل نیست یا براى انجام وظایف یک‏سان، بعضى افراد، بیش‏تر از دیگران حقوق یا دست‏مزد دریافت مى‏کنند. تعیین ارزش مشاغل و تعیین حقوق یا دست‏مزدى متناسب با آن، گامى بلند براى رفع این مشکل است.

منظور از ارزش‏یابى شغل، فرآیندى است که به وسیله آن، ارزش و اهمیت نسبى مشاغل گوناگون در سازمان تعیین مى‏شود تا پرداخت به هر شغل، با ارزش آن شغل براى سازمان، متناسب باشد. تعیین ارزش نسبى مشاغل و بر آن اساس، تعیین حقوق یا دست‏مزدى که باید به هر شغلى تعلق گیرد، داراى مزایایى است.
منطقى است که بیش‏ترین پرداخت‏ها به با ارزش‏ترین مشاغل، یعنى مشاغلى که بیش‏ترین سهم را در دست‏یابى به اهداف سازمان دارند، تعلق گیرد. این امر باعث پذیرش نظام پرداخت، از سوى کارکنان مى‏شود. کارکنان احساس مى‏کنند که حقوق آنان رعایت شده و رفتار مسؤولان سازمان با آنان منصفانه است و این احساس، باعث رضایت شغلى مى‏شود. آثار مثبتى که چنین نظام پرداختى در پى دارد، باعث مى‏شود که به طور کلى سازمان در دست‏یابى به اهداف خود موفق‏تر باشد.

روش‏هاى ارزشیابى‏:
ارزش نسبى یک شغل، سهمى است که آن شغل، درتحقق اهداف سازمان دارد؛ اما از آن‏جا که اندازه‏گیرى و تعیین دقیق سهم شغل، در موفقیت سازمان به آسانى امکان‏پذیر نیست، باید شاخص‏ها و متغیرهاى دیگرى را یافت که با اندازه‏گیرى آن‏ها بتوان ارزش شغل را مشخص کرد. متغیرهایى که معمولاً براى ارزش‏یابى شغل انتخاب مى‏شوند، عبارتند از: مسؤولیت، مهارت، تلاش و شرایط کار.براى ارزش‏یابى مشاغل، چهار روش اصلى وجود دارد که عبارتند از: روش امتیازى، مقایسه عوامل، طبقه‏بندى و رتبه ‏بندى.گفتنى است که پرداختن به روش‏ها از محدوده این تحقیق خارج است. براى آشنایى با آن‏ها مى‏توان به منابع ارائه شده مراجعه کرد.

4 بررسى نرخ حقوق و دست‏مزدهاى متداول در صنعت
5 تعیین نرخ پرداخت
6 تعدیل و ترمیم نظام پرداخت‏:
از آن‏جا که بررسى نرخ رایج حقوق یا دست‏مزدهایى که به مشاغل پرداخت مى‏شود، مرحله بسیار مهمى است، هیچ سازمانى نمى‏تواند بدون توجه به این موضوع، نظام پرداخت کارا و مؤثرى را طراحى کند و دیر یا زود تسلیم فشارهایى مى‏گردد که از این ناحیه به سازمان وارد مى‏شود؛ اما غیر از این، نظام پرداخت باید انعطاف‏پذیر بوده و قابلیت تطابق با نوسانات اقتصادى و روندهاى اجتماعى را هم داشته باشد؛ مثلاً در دوره‏اى که اقتصاد دچار تورم است، جذب و استخدام و حفظ نیروها در سازمان ممکن نخواهد بود مگر این‏که پرداخت‏ها متناسب با افزایش قیمت‏ها و بالارفتن هزینه‏هاى زندگى، افزایش یابد.هم‏چنین در صورت رقابت در صنعت، براى جذب و استخدام نیروهاى متخصص، طبیعتاً سازمان‏ها باید آمادگى داشته باشند که حقوق بیش‏ترى به کارکنان خود بپردازند.

7 ارزیابى تفاضلى حقوق و دستمزد:
با ارزیابى عملکرد گروه، پایه شغلى کارکنان، به درستى مشخص شده و متناسب با آن، حقوق پرداخت مى‏شود. بدین ترتیب، یک نظام تفاضلى حقوق و دست‏مزد در سازمان به وجود مى‏آید که به موجب آن، هر کس متناسب با تحصیلات، مهارت، تخصص و دیگر ویژگى‏هایش حقوق دریافت مى‏کند و براى پذیرش مسؤولیت و پیمودن درجات ترقى در سلسله مراتب سازمانى تلاش مى‏کند.

در سالیان اخیر، روند تنظیم قوانین و مقررات، در جهت کاهش تفاوت پرداخت میان گروه‏هاى شغلى مختلف بوده است، روندى که‏به تراکم نرخ‏ها انجامیده است.
تراکم نرخ‏ها باعث مى‏شود که تفاضل پرداخت میان مشاغل از بین برود. در واقع، حرکت به سوى ایجاد برابرى در پرداخت‏ها باعث مى‏شود که پیش گرفتن از دیگران و ارتقا با دریافت حقوق و مزایاى بیش‏ترى همراه نباشد و این امر، یقیناً بر ایجاد انگیزه و تحرک در کارکنان و نیز پویایى سازمان، اثر منفى خواهد گذاشت.غیر از قوانین و مقررات دولتى، در کشورهاى صنعتى، قدرت و نفوذ اتحادیه‏هاى کارگرى نیز بیش‏تر باعث مى‏شود که همواره بر دست‏مزد کارگران افزوده شود بى‏آن که این تفاضل، شامل کارمندان ادارى بشود. در نتیجه، امروزه تفاضل پرداخت قابل ملاحظه‏اى میان مشاغل کارمندى و کارگرى، در این قبیل جوامع به چشم نمى‏خورد و این امر، باعث دل‏سردى و ناخشنودى کارمندان شده است.

دیگرعامل مؤثر درتراکم نرخ‏ها، رقابت میان سازمان‏ها براى جذب نیروهاى ماهر یا نیروهایى با تخصص‏هاى کم‏یاب است. سازمان تنها با پرداخت حقوق‏هاى بالا مى‏تواند به جذب و استخدام این نیروها امیدوار باشد. در نتیجه، حقوق کسانى که وارد سازمان مى‏شوند، در بدو ورود، بسیار نزدیک به حقوق کارکنان با تجربه‏اى خواهد بود که سالیان درازى در سازمان به خدمت مشغول بوده‏اند. یافتن راه حل‏هاى مؤثرى براى رفع مشکل مذکور، چندان آسان نیست. با وجود این، سازمان مى‏تواند با وضع و اجراى سیاست‏هاى ویژه، تا اندازه‏اى از تراکم بیش از حد نرخ‏ها بکاهد. مهم‏ترین این سیاست‏ها عبارتند از:

ایجاد توازن منطقى با تعدیل و ترمیم مستمر نرخ‏هاى پرداخت‏
اختصاص سهمیه بیش‏تر به کارمندان و کارکنان با سابقه و با ارزش، در هر بار افزایش نرخ.
خوددارى از استخدام کارکنانى که حقوق‏هاى بسیار بالایى را درخواست مى‏کنند.
طراحى نظام حقوق و دست‏مزد، به گونه‏اى که تفاوت‏هاى اولیه میان نرخ‏هاى پرداخت به گروه‏ها و پایه‏هاى شغلى زیاد باشد.

8 بررسى قوانین و مقررات درون سازمانى‏:
باید معلوم باشد که افزایش حقوق یا دست‏مزد، تا چه اندازه به طول خدمت فرد در سازمان و تا چه اندازه به شایستگى و عملکرد مؤثر او در انجام وظایفش بستگى خواهد داشت، یا هر چند وقت یک بار باید حقوق و دست‏مزدها براى اعمال اصلاحات لازم، مجدداً بررسى شود و تحت چه شرایطى ضرورى است که شغل خاصى دوباره طبقه‏بندى گردد و در گروهى بالاتر قرار گیرد.
ارشدیت یا شایستگى؟
سازمان‏ها معمولاً شایستگى و اتحادیه‏ها معمولاً ارشدیت(سنوات خدمت) را اصل مهم در پیش‏رفت و ترقى کارکنان سازمان دانسته‏اند؛ ولى قضاوت دراین باره، به سادگى ممکن نیست؛ زیرا هم سنوات خدمت و هم شایستگى، جنبه‏هاى مهمى از کار و فعالیت در سازمان هستند. به همین دلیل، در برخى سازمان‏ها به هنگام تصمیم‏گیرى در باره میزان پاداش هایى که باید به کارکنان اعطا گردد، ارشدیت و کیفیت کار، هر دو در نظر گرفته مى‏شود.به نظر مى‏رسد بهترین راه رفع این مشکل، دعوت از کارشناسان اتحادیه، براى مشارکت در طراحى نظام تعیین حقوق و دست‏مزدها در سازمان است.

9 بررسى قوانین و مقررات دولتى حاکم بر پرداخت:
نظام پرداخت در سازمان باید با توجه به قوانین و مقرراتى که دولت و دیگر مراجع داراى صلاحیت، در باره حقوق و دست‏مزد وضع کرده‏اند، طراحى شود. قوانین مربوط به حداقل دست‏مزد، از جمله مهم‏ترین این قوانین هستند و در مواردى قانون، حداکثر حقوق و مزایا را نیز تعیین مى‏کند تا سازمان‏هاى قوى، افراد قوى را جذب نکنند، هر چند اعمال چنین قوانینى، مشکل را به طور کلى حل نمى‏کند؛ زیرا سازمان‏هاى قوى، مزایایى جذاب در اختیار کارکنان خود قرار مى‏دهند.

– تعیین حقوق پایه
در این‏جا پرسش‏هایى مطرح است:
آیا مى‏خواهیم پرداخت‏ها در حد متوسط در صنعت، یا بالاتر یا پایین‏تر باشد؟
آیا مى‏خواهیم در هر گروه شغلى، تنها یک نرخ وجود داشته باشد یا مى‏خواهیم مشاغل در داخل هر گروه، بنا بر ویژگى و ضوابط میان حداقل و حداکثر نرخ پرداختى، درجه‏بندى شوند؟ مى‏خواهیم چه مشاغلى را بر اساس چه ویژگى‏هایى، در چه گروه‏هاى شغلى قرار دهیم؟
آیا مى‏خواهیم تفاوت نرخ پرداخت میان گروه‏هاى شغلى و تفاوت پرداخت میان مراتب مختلف، در درون هر گروه شغلى، کم باشد یا زیاد؟ هم‏چنین مى‏خواهیم تداخل نرخ‏ها میان گروه‏هاى مجاور در چه حدى باشد؟
– ارزشیابى (قیمت‏گذارى) مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى

تعیین میزان پرداخت به مدیران و کارکنان حرفه‏اى، مانند مهندسان، پزشکان یا دانشمندانى که در اختیار سازمان هستند، بسیار شبیه تعیین حقوق براى دیگر کارکنان در سازمان است. هدف اصلى در این نوع مشاغل نیز پرداخت حقوق و مزایا در سطحى است که باعث جذب و استخدام نخبگان و ماندن آنان در سازمان مى‏گردد.

از آن‏جا که این مشاغل با مشاغل کارمندى و کارگرى، تفاوت اصولى دارند، ارزش‏یابى آن‏ها تنها مى‏تواند بخشى از مشکلات قیمت گذارى آن‏ها را حل کند؛ مثلاً در مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى، عواملى چون قدرت تشخیص مسائل، قضاوت و تصمیم‏گیرى (که به آسانى نمى‏توان کمیت آن‏ها را اندازه‏گیرى کرد) نقش مهمى دارند. هم‏چنین در این مشاغل، عوامل پویا، مانند شایستگى و قابلیت‏هاى واقعى یا بالقوه، اهمیت بسیارى داشته و ملاک پرداخت هستند، در حالى که در مشاغل کارگرى و کارمندى، به عوامل ایستا، مانند شرایط کار، توجه بیش‏ترى مى‏ شود. بنابراین، تعیین میزان پرداخت به مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى، از پیچیدگى نسبى بیش‏ترى برخوردار است و اگر چه از روش‏هاى معمول ارزش‏یابى، در قیمت گذارى این مشاغل استفاده مى‏شود، پاداش، مزایا و امتیازات فوق‏العاده‏اى که براى متصدیان مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى در نظر گرفته مى‏شود، نقش مهم‏ترى در این زمینه دارد.(1)

نظریات فوق، با وجود طولانى بودن، طرح شدند تا با اهمیت و پیچیدگى تنظیم نظام حقوق و دست‏مزد، در نظریات نوین مدیریت، آشنا شویم. هم‏چنین مشخص شود که چه پرسش‏هاى بى ‏پاسخ و مشکلات بدون راه حلى دراین مسیر وجود دارد و یا اگر راه حل‏هایى نیز ارائه مى‏شود، تا چه اندازه با یکدیگر تفاوت دارند و با وجود این، هر لحظه در معرض تغییر قرار دارند. آشنایى با این فرآیند، بدین علت مفید است که اگر نظریه‏اى از سوى اسلام ارائه شد، در حقیقت، به مثابه کمک و یا داورى در باره این نظریات، نقش‏آفرینى خواهد کرد. از سوى دیگر، طرح این نظریات، برغناى تحقیق خواهد افزود و استفاده‏هاى خاص خود را براى مدیران خواهد داشت.

– نظریه‏هاى حقوق و دستمزدک
تعیین و تشخیص نرخ عادلانه حقوق و دست‏مزد، براى انجام دادن کارهاى مشخص و این‏که به کارمند و یا کارگر، در برابر انجام دادن وظایف و مسؤولیت‏هاى شغلى، باید چه مقدار دست‏مزد پرداخت شود؟ و این‏که آیا پرداخت حقوق و دست‏مزد باید بر اساس کاردانى، تجربه و معلومات کارمند باشد یا قدرت پرداخت کارفرما و یا به عواملى چون شرایط کار، تعداد عائله کارمند و یا هزینه زندگى بستگى دارد، از جمله مسائل و مشکلات اداره امور استخدامى هستند.مسأله این است که وقتى به یک کارگر، در برابر هشت ساعت کار و انجام وظیفه معین، چهارصد ریال مى‏پردازیم، چگونه مطمئن باشیم که براى آن کار نباید 250 یا 350 و یا 500ریال پرداخت شود؟ پاسخ قاطع به این مسائل، چندان ساده نیست و با وجود بررسى‏ها و کوشش‏هایى که علماى اقتصاد و کارشناسان مدیریت به عمل آورده‏اند، تاکنون یک نظریه جامع و کلى براى برقرارى حقوق و دست‏مزد عادلانه ابراز نشده است. مهم‏ترین نظریه‏هاى حقوق و دست‏مزد را مى‏توان به شرح زیر بیان کرد:

1 نظریه عرضه و تقاضا:
طبق این نظریه، براى کار افراد نیز مانند کالاها و اجناس و خدمات مى‏توان قیمتى را تعیین کرد؛ مثلاً هرگاه کالایى را در بازار در نظر بگیریم، ملاحظه مى‏شود که ارزش آن تابع دو عامل عرضه و تقاضا است. هرگاه میزان مصرف این کالا رو به نقصان گذارد و مقدار تولید آن ثابت بماند یا افزایش یابد، پس از مدتى معین، قیمت کالاى مزبور پایین مى‏آید و تولید کننده مجبور است آن را به قیمت کم‏ترى عرضه کند. هم‏چنین بر عکس، اگر نیاز به کالایى زیاد شود یا به بیان دیگر، مصرف کالایى افزایش یابد و میزان تولید آن ثابت بماند یا کاهش یابد، پس از مدت کوتاهى، قیمت آن کالا افزایش مى‏یابد و کسانى که نیاز بیش‏ترى به مصرف آن نوع کالا داشته باشند، حاضرند با پرداخت مبلغ بیش‏ترى آن را به‏دست آورند.

به همین ترتیب، دست‏مزد یا قیمت کار افراد نیز از لحاظ اقتصادى، تابع تجزیه و تحلیل عمومى قیمت‏ها است. در زمان کمبود کارگر، به علت نیازهاى روز افزون کارخانه‏ها و مؤسسات صنعتى یا به علت تصمیمات اتحادیه‏هاى کارگرى و اعتصاب کارگران و عواملى از این قبیل، نرخ دست‏مزد افزایش مى‏یابد و بر عکس، در اثر مکانیزه شدن تولید، شیوع بیکارى و یا عوامل دیگرى که در کاستن نیازهاى کارگرى مؤثرند، نرخ حقوق و دست‏مزد افراد کاهش مى‏یابد. به طور کلى، هر گاه عرضه و تقاضاى کار را از لحاظ بازار کار، به طور عمومى در نظر بگیریم، مى‏توانیم سطح حقوق و دست‏مزد رایج را به وسیله منحنى عرضه و تقاضا مشخص کنیم.

2 نظریه قدرت پرداخت:
بنابر این نظریه، قدرت پرداخت و وضع مالى مؤسسه، در تعیین نرخ دست‏مزد مؤثر است. در کشورهایى که اتحادیه‏هاى کارگرى، داراى نفوذ فوق‏العاده‏اى هستند و قراردادهاى دستجمعى کار، معمول است، نظریه قدرت پرداخت، مورد استناد طرفین قرارداد کار است. کارگران به وسیله اتحادیه‏هاى کارگرى، میزان سود مؤسسه را به عنوان علت اصلى تقاضاى خود، براى افزایش نرخ دست‏مزد و اضافه حقوق مطرح مى‏سازند. در مقابل، کارفرمایان نیز از کاهش فعالیت‏هاى مؤسسه و نامساعد بودن وضع کارآیى کارگران و افزایش هزینه‏هاى عملیات سخن مى‏گویند و بدین ترتیب، با هرگونه افزایش دست‏مزد، مخالفت مى‏ورزند  .

3 نظریه کارآیى:
بر اساس این نظریه، کارآیى سطح دست‏مزدهاى یک مؤسسه، به نسبت افزایش کارآیى کارکنان و بازدهى کار آنان باید تغییر کند. در سال‏هاى پیش از جنگ جهانى دوم، این نظریه، به ویژه در کشورهاى متحد آمریکا مورد توجه قرار گرفت. در واقع، در بیش‏تر موارد، افزایش سطح تولید، مربوط به پیش‏رفت‏هاى فناورى و ابداعات فنى بوده است، که در نتیجه اقدامات و پیش‏رفت‏هاى فنى، از ساعات کار کاسته شده و کارگران از امتیازات و مزایاى بیش‏ترى بهره‏مند گردیده‏اند.

4 نظریه هزینه زندگى:
هزینه زندگى، یکى دیگر از عوامل مهمى است که در تعیین میزان حقوق و نرخ و دست‏مزد مؤثر است. هر اندازه که هزینه زندگى، به موازات افزایش سطح قیمت‏ها بالا رود، به همان نسبت، از ارزش حقیقى حقوق‏ها و دست‏مزدها کاسته مى‏شود. در سال‏هاى اخیر، ارتباط بین افزایش حقوق و دست‏مزد مستخدمان (و کاهش آن در موارد استثنایى) با تغییرات منعکس شده در شاخص قیمت‏ها مورد توجه قرار گرفته است.(2)

5 نظریه مدیریت رحمانى:
با نظریات گوناگون در پاسخ به پرسش‏هاى اساسى حقوق و دست‏مزد و اشکالات وارد بر آن‏ها آشنا شدیم. اکنون باید پاسخ مدیریت اسلامى را دراین باره بررسى کرد. این پاسخ، مردد بین دو محور کار و معیشت (نیاز) است. این تردید، ناشى از دلالت ادله و مؤیدات موجود در نصوص مدیریتى اسلام است.

الف. ادله دلالت کننده بر این‏که پرداخت حقوق و دست‏مزد، بر محور تأمین معیشت است (معیشت‏محورى):

1 آیه معیشت:
«آیا آنان رحمت پروردگار را تقسیم مى‏کنند؟ ما معیشت آنان را در حیات دنیا بینشان تقسیم کردیم و بعضى را بر بعضى برترى دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده (و با هم تعاون کنند) و رحمت پروردگارت از همه آن‏چه جمع‏آورى مى‏کنند، بهتر است».(3)
این آیه از مبانى مشروعیت اجاره، به عنوان یکى از معایش بندگان است. و دلالت بالملازمه‏اى بر حقوق و دست‏مزد دارد و طبق مفاد آیه، این حقوق باید تأمین کننده معیشت باشد؛ زیرا اجاره (طبق تفسیر امیرالمؤمنین(ع)) از راه‏هاى مشروع تأمین کننده معیشت است.(4)


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد داخلی و خارجی شرکتهای خدماتی تحت word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد داخلی و خارجی شرکتهای خدماتی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد داخلی و خارجی شرکتهای خدماتی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد داخلی و خارجی شرکتهای خدماتی تحت word :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

بازایابی د رسازمانهای خدماتی به گونه ای متفاوت از سازمانهای صورت می گیرد. در رویکردهای نوین بازاریابی خدماتی رویکرد منابع انسانی مدنظر است و کارکنان به عنوان عنصر اصلی بازاریابی مورد توجه قرار می گیرد. جامعه پژوهش شرکتهای خدماتی سطح شهر رشت در نظر گرفته شد و براساس فرمول جامعه محدود کوکران تعداد نمونه 132 مورد تخمین زده شد. تجزیه و تحلبل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری وبا استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. نتایج پژوهش بیانگر تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر عملکرد داخلی خارجی تاثیر مثبت عملکردداخلی بر عملکرد خارجی ونقش میانجی عملکرد داخلی در رابطه بازاریابی داخی بر عملکرد بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی کمی نقش عایقکاری در کاهش بار حرارتی و برودتی ساختمان و تأثیر آن در هزینه های خانوار تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی کمی نقش عایقکاری در کاهش بار حرارتی و برودتی ساختمان و تأثیر آن در هزینه های خانوار تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی کمی نقش عایقکاری در کاهش بار حرارتی و برودتی ساختمان و تأثیر آن در هزینه های خانوار تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی کمی نقش عایقکاری در کاهش بار حرارتی و برودتی ساختمان و تأثیر آن در هزینه های خانوار تحت word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: 7

چکیده:

گرچه قوانین و مقررات موجود درکشورهای مختلف حداقل هایی را برای استفاده از عایق تعیین و سازندگان را ملزم به رعایت این قوانیننموده است اما در بسیاری از موارد سازندگان مایلند بدانند آیا استفاده از عایق برای آنها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا نه؟ دراین تحقیق سعی می کنیم مقرون به صرفه بودن عایقکاری ساختمان ها را مطابق مقررات ملی ساختمان مورد ارزیابی قرار دهیم. همچنین میزان مصرف انرژی در ساختمان بدون عایقکاری و با عایقکاری را مورد مقایسه قرار داده و سهم عایقکاری هر یک از اجزاء را درکاهش اتلاف انرژی تعیین کنیم. فرضیه محوری ما این است که با عایقکاری ساختمان می توان در هزینه های ساختمان صرفه جویی نمود، لیکن در اینجا بحثی به نام قیمت یارانه ای سوخت مطرح می گردد که بدون پرداختی به آن نتیجه گیری صحیح امکان پذیر نخواهد بود. روش تحقیق در این مقاله پیمایشی و مطالعه به صورت موردی خواهد بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و دلبستگی به خدا با اضطراب اجتماعی دانشجویان تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و دلبستگی به خدا با اضطراب اجتماعی دانشجویان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و دلبستگی به خدا با اضطراب اجتماعی دانشجویان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و دلبستگی به خدا با اضطراب اجتماعی دانشجویان تحت word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
پژوهش حاضر با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و دلبستگی به خدا بر اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه شمال آمل در سال تحصیلی 92-93 اجرا گردید.پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده روش نمونه گیری از تصادفی خوشه ای چند مرحله ای که از جامعه آماری 261نفر انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در پژوهش پرسشنامه شوت، پرسشنامه دلبستگی به خدا M- SAS و پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز بوده است و برای آزمون فرضیه ها از روش همبستگی ،آزمون یومن ویتنی و ازمون کروسکال والیس استفاده شده است و با توجه به نتایج بدست آمده بین هوش هیجانی و دلبستگی به خدا و نیز بین دلبستگی به خدا و رابطه معناداری وجود دارد و بین هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد بین جنسیت دانشجویان و اضطراب اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری می شود با توجه به یافته های پژوهش با افزایش دلبستگی به خدا اضطراب اجتماعی کاهش می یابد و جنسیت در اضطراب اجتماعی و مقطع تحصیلی در دلبستگی به خدا تاثیرگذار می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق ارزیابی نظریه معرفت شناختی «پوزیتیویسم» تحت word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق ارزیابی نظریه معرفت شناختی «پوزیتیویسم» تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق ارزیابی نظریه معرفت شناختی «پوزیتیویسم» تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق ارزیابی نظریه معرفت شناختی «پوزیتیویسم» تحت word :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق ارزیابی نظریه معرفت شناختی «پوزیتیویسم» تحت word

1)مقدمه 1
2)رویکرد واژه شناختی 3
3)رویکرد تاریخی (ماهیت نظریه): 4
الف) پوزیتیویسم؛ نسل نخست (لاک، هیوم، کنت) 4
ب)پوزیتیویسم، نسل دوم (حلقه وین) 11
ج)پوزیتویسم: نسل سوم (کارل همپل) 14
4)تاثیر محیط اجتماعی - سیاسی بر شکل گیری نظریه پوزیتیویسم 16
5) اثر بخشی پوزیتیویسم بر مسائل سیاسی و اجتماعی: 19
6)نقد و نتیجه گیری 24
فهرست منابع و یادداشتها 29

پوزیتیویسم چیست؟ «پوزیتیویسم به مثابه یک رهیافت علمی در علوم اجتماعی معتقد است که امور می‌بایستی به مثابه واقعیات محض مطالعه شوند و رابطه بین واقعیات مزبور می‌تواند به وضع قوانین علمی منجر شود.
برای پوزیتیویست‌ها، چنین قوانینی شانی مشحون از حقیقت دارند و واقعیات اجتماعی به همان شیوه واقعیات طبیعی‌ می‌بایستی مورد مطالعه واقع شوند».]1 [
هر چند ارائه چنین تعریفی از سوی «اسمیت» در کتاب «علم اجتماعی در تردید»، ضامن پرهیز از آشفتگی واژه شناختی در برخورد با نظریه‌ای به گستردگی پوزیتیویسم است؛ اما «پرتاب شدگی» قابل ملاحظ‌ایی که در اثر مطالعه تعاریفی از این دست به محقق دست می‌دهد، وی را بلافاصله به جستجوی ریشه‌های معرفتی نظریه مزبور سوق می‌دهد تا از احساس غریب «پرتاب شدگی» فاصله بگیرد.
معمولا کشف ریشه‌های معرفتی یک نظریه – نه تنها به هنگام بررسی پوزیتیویسم بلکه به هنگام تلاش برای حصول شناخت نسبت به هر نظریه‌ایی جُستار را در روند سیر تاریخی طی شده از سوی نظریه و فلاسفه و اندیشه پردازان آن حوزه نظری قرار می‌دهد.
در این راستا، برخی اپیکور (270-341 ق.م) فیلسوف شهیر یونانی را نخستین چهره اثبات گرا تلقی می‌کنند. ] 2[
وی در دوران باستان و در عصری که علم عمدتا معنای knowledge را به ذهن متبادر می‌کرد بر ماهیت تبعی و عرضی امور نظری تاکید کرده و تصریح نمود:
«هدف از آنها باید این باشد که افزار تحقیق و پژوهش غایت زندگی قرار گیرد. خطا در ادراکات حسی واقع نمی‌شود بلکه غلط و خطا در احکام رخ می دهد. درباره عالم، ما فرضیاتی می‌سازیم، وکیلن باید در ساختن این فرضیات به تجربه حسی متوسل شویم و به وسیله آن فرضهای خود را بیازماییم؛ همین تطبیق دادن فرضیات با تجربه حسی در واقع آزمایش حقیقت است». ] 3[
اما در عصر نوین، سه نسل متفاوت از فلاسفه پوزیتیویست را می‌توان از یکدیگر باز شناخت. هر سه نسل به تبعیت از دوره‌ای که عموما به عنوان «عصر روشنگری» شناخته می‌شود، مطرح گشتند؛ عصری که جواز تامل در خصوص زندگی اجتماعی، فراتر از تبیین‌های مذهبی را صادر نمود و انسانها را به مثابه پیشگامان عمده در عرصه توسعه و تزاید دانش به معنای science تعیین کرد.
نخستین نسل،‌از میان فلاسفه متعدد قرون 18 و 19 چهره‌هایی همچون جان لاک، دیوید هیوم و اگوست کنت را در درون خود دارد. نسل بعدی در اوایل قرن بیستم همگی در حلقه وین گرد آمدند و پوزیتیویسم منطقی را صورت بندی کردند. آخرین نسل، در عصر پس از جنگ جهانی دوم و با آراء کارل همپل شکل و صورتی عمده به خود گرفت. ] 4[
در جُستار حاضر ابتدا تلاش می شود که پس از رویکردی واژه شناختی سیر تاریخی و ماهیت نظری، مکتب پوزیتیویسم از نظر شاخص‌ترین اندیشمندان هر یک از سه دوره مورد مطالعه واقع شود، سپس ضمن تحلیل و بررسی تاثیر شرایط اجتماعی – سیاسی بر اندیشه پوزیتیویستی تلاش می‌شود تا ارزیابی این فرضیه مورد توجه قرار گیرد که: پوزیتیویسم متضمن الیتیسم در عرصه سیاسی بوده است.
و در نهایت به نقد اندیشه‌های مکتب پوزیتیویسم پرداخته خواهد شد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm