پایگاه دانلود امام علی (ع)

  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تحت word دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تحت word :

دانلود بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تحت word

چکیده

هدف از فایل حاضر بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر روی موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از فرضیه کلی عبارتند از اینکه بین انگیزه های درونی و موفقیت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه های جزئی عبارتند از سنجش وضعیت اقتصادی خانوده، روابط خانواده از نوع کنترل شده ایجاد محیط دوستانه با همسالان و هم سنان و تاثیر این عوامل بر موفقیت تحصیلی که جامعه موردمطالعه عبارتند از دانشجویان ورودی سال 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که در حدود 2100 نفر بوده که 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که جهت آزمون فرضیه ها از پرسش نامه انگیزه های درونی استفاده گردیده که دارای 30 سوال دو گزینه ای بله و خیر است که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری خی دو استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین انگیزه های درونی و زیر عوامل آن با موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد به غیر از ایجاد محیط هم سن و سال با دوستان که گاهی باعث می شود فرد نتواند به موفقیت برسد و همه این فرضیه ها در سطح 5% معنی دار است.

مقدمه

انگیزه های درونی فرد را نمی توان ا ز موقعیت های اجتماعی و فرهنگی و آموزشی آن جدا کرد. منشا بررسی انگیزه های درونی به یونانیان باستان، سقراط، افلاطون و ارسطو بر می گردد. افلاطون معتقد است که انگیزه ها ی درونی از روح یه ذهن و روان سه جزئی که به صورت سلسله مراتبی تربیت یافته است، ناشی می شود و در سطح ابتدایی، جنبه اشتهاآور روح است که به اشتها و امیال بدن، مانند گرسنگی و ... کمک می کند و در سطح دوم جنبه رقابت وجود دارد که معیارهای ارتجاعی مانند احساس افتخار یا شرمندگی دخالت دارد در عالی ترین سطح، جنبه حسابگری دارد که به توانایی های تصمیم گیری، روح، مانند عقل و انتخاب کمک می کند و در ضمن هر جنبه عالی می تواند انگیزه های جنبه های پائین را تنظیم کند. ارسطو از روح سه جزئی افلاطون که به صورت سلسله مراتبی تربیت یافته بود (اشتهاآور، رقابت جو و حسابگر) حمایت کرد، ولی اسامی متفاوت تغذیه ای، احساسی و عقلانی را ترجیح داد، جنبه تغذیه ای بسیار تکانگی، غیر منطقی و شر حیوانی است که این جنبه به امیال بدن که برای حفاظت از زندگی ضروری هستند، کمک می کند. جنبه احساسی نیز به بدن مربوط است ولی لذت و درد را تنظیم می کند ، عنصر عقلانی منحصر به انسان هاست با عقاید ارتباط دارد و مشخصه اراده است. اراده به عنوان عالی ترین سطح روح عمل نموده و از قصد و انتخاب استفاده می کند.

انواع انگیزش بیرونی

فایلگران انگیزش به طور سنتی، انگیزش بیرونی را متضاد انگیزش درونی در نظر گرفته اند (دچارمز، 1968، دسی، 1975). اما فایلگران امروزی، انواع انگیزش بیرونی را تشخیص داده اند (ریان و دسی،2000). هنوز هم برخی از انواع انگیزش بیرونی، با انگیزشی که ساخته و پرداخت همحیط است، مطابقت دارند، اما انواع دیگر، در درون فرد وجود دارند و بنابراین بیانگر انگیزه های خود خواسته هستند که به صورت اختیاری (آزادانه) نشان داده می شوند. در بخش بعدی، روی انگیزش بیرونی به شکل سنتی آن تمرکز می کنیم، ولی در دو بخش آخر فصل، روی انگیزش بیرونی به صورت جدیدتر آن تاکید خواهیم کرد.

مشوق ها و پیامدها

بررسی انگیزش بیرونی بر دیدگاه شرطی سازی کنشگر استوار است. اصطلاح شرطی سازی کنشگر به فرایندی اشاره دارد که انسان به وسیله آن یاد می گیرد چگونه به نحو موثری در محیط عمل کند. عمل کردن موثر در محیط، به معنی یادگیری و انجام دادن رفتارهایی است که پیامدهای جالب به بار می آورند (مثل جلب تایید، به دست آوردن پول) و همچنین رفتارهایی که از پیامدهای ناخوشایند جلوگیری می کنند (مانند طرد شدن، اخراج شدن).

زیان های نهفته پاداش

فایل درباره فرق انگیزش درونی با بیرونی با این سوال شروع شد: «اگر کسی مشغول فعالیتی باشد که از لحاظ درونی جالب است و بعد پاداشی بیرونی برای این کار بگیرد، انگیزش درونی او برای آن فعالیت چگونه خواهد شد؟» (دسی و ریان، 1985، ص 43). فرض کنید دانش آموزی برای سرگرمی کتاب می خواند و بعد، برای خواندن کتاب از والدینش پول بگیرد. برای انگیزش او چه اتفاقی می افتد؟ شاید تصو کنید که تقویت کردن رفتار خواندن با پول، انگیزش او را بیشتر خواهد کرد. عقل سلیم حکم می کند که اگر کسی از خواندن کتاب لذت ببرد و برای این کار به صورت مالی هم تقویت شود، در این صورت انگیزش های درونی (لذت بردن) و بیرونی (پول) باید با هم جمع شوند تا نوعی فوق انگیزش را به بار آورند.

دانلود بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تحت word
فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات فایل 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

اهمیت و ضرورت فایل 7

اهداف فایل 8

فرضیه های فایل 9

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم 10

فصل دوم : پیشینه و ادبیات فایل 11

انگیزش های درونی و بیرونی 12

مشوق ها و پیامدها 17

زیان های نهفته پاداش 24

پاداش های مورد انتظار و مادی 28

معانی ضمنی 30

مشوق ها و پاداش ها 31

نظریه ارزیابی شناختی 36

دو نمونه از رویدادهای کنترل کننده و اطلاع رسان 43

منافع کمک کردن به انگیزش درونی 46

درک مفهوم / یادگیری با کیفیت عالی 47

عملکرد مطلوب و سلامتی 48

انگیزش برای سازگاری مفید است 50

انگیزه ها توجه را هدایت می کنند 52

انواع انگیزش وجود دارد 55

هیچ چیزی به اندازه یک نظریه خوب مفید نیست 64

منشا فلسفی مفاهیم انگیزشی 66

اراده : اولین نظریه بزرگ 68

سایق : سومین نظریه بزرگ 76

نظریه سایق فروید 77

نظریه سایق هال 79

زوال نظریه سایق 82

سال های پس از نظریه سایق 83

پیدایی نظریه های کوچک 87

ماهیت فعال انسان 89

فصل سوم : تعیین روش فایل 91

جامعه مورد مطالعه فایل 92

روش آماری مربوط به فرضیه ها 93

معرفی ابزار اندازه گیری فایل 94

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 96

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 103

پیشنهادات 106

محدودیت ها 107

ضمائم : پرسش نامه انگیزه های درونی در موفقیت تحصیلی 108

پرسش نامه انگیزه های درونی و تاثیر در موفقیت تحصیلی 109

منابع و ماخذ 112


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • ۹۶/۰۴/۱۸
  • ali mm

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی